مهمترین”عیوب رنگ”، دلایل ایجاد آن و روش های پیشگیری:

با توجه اهمیت کاربرد رنگها و پوششها در زندگی و صنایع مختلف، توجه به کیفیت و کارایی آنها هم از
مهمترین اهداف شرکتهای رنگسازی است. اما نکته مهم این است که داشتن فنی لازم و فرمولاسیون و
همچنین تولید با کیفیت جهت رسیدن به این هدف کفایت نمیکند، از اینرو شناخت، تجربه چگونگی کاهش و یا
رفع کامل بروز اشکالات در رنگ و رنگ آمیزی و همچنین در زمان تشکیل فیلم و خشک شدن رنگ هم
اهمیت مییابد. چنانچه کارشناسان فنی شاخت کافی نسبت به عیوب رنگ و همچنین دانش علمی آن را نداشته
باشند موفقیت آنها تحت الشعاع است . عموما فرض بر این است که فرمولاسیون رنگها صحیح بوده و عیوب رنگ ناشی از اشتباهات در حین
اجراست. مواردی از قبیل عدم رعایت نسبت اختلاط صحیح، استفاده نامناسب از حلال، عدم آماده سازی
مناسب سطح، ضخامت نامناسب رنگ، استفاده از رنگ نامناسب در مکانهای خاص، اعمال در شرایط جوی
نامناسب و… همگی در عیوب به وجود آمده در فیلم رنگ موثر هستند . به طور کلی طبق تحقیقات به عمل آمده )از سوی انجمن خوردگی استرالیا( عدم کارایی پوششها و عیوب
رنگها ناشی از چهار دلیل اصلی میباشد:

 نقص و مشکل رنگ( 2% )
 تغییر محیط از زمانی که مشخصات پوشش اولیه طراحی شده است ( %11 )
 مشخصات فنی نادرست(محصولی نامناسب برای کار مشخص) ( %19 )
 خطا در اعمال و آمادهسازی سطح( %68 )

مهمترین عیوب رنگ:

 عدم چسبندگی یا چسبندگی ضعیف
 عیوب در سطح فیلم
 ترک خوردگی
 عیوب ظاهری
عیوب ناشی از اعمال رنگ

عدم چسبندگی (چسبندگی نامطلوب):
1 . لایه لایه شدن:

نتایج حاصل از دست دادن چسبندگی بین لایه ها و یا بین زیرآیند و لایه ها میباشد .

دلایل لایه لایه شدن:

1. آلودگی بین لایه ها
2. عدم رعایت زمان بازپوشانی
3. ناسازگاری آستری و لایه نهایی

پیشگیری از لایه لایه شدن:

 آماده سازی مناسب سطح
 تمیزی بین لایه ها
 رعایت زمان بازپوشانی

2 .ورقه شدن:

همانند لایه لایه شدن است، اگرچه تمایل به تولید لایه های نرم دارد که از دیگر لایه ها و یا زیرآیند جدا میشود.

دلایل ورقه ای شدن:

 الودگی بین لایه ها
 ناسازگاری لایه های سامانه پوششی

پیشگیری از ورقه ای شدن

 استفاده از مشخصات فنی درست
 تمیز بودن بین لایه ها در آماده سازی

عیوب در سطح فیلم رنگ:

1 .تاول زدن

برآمدگی شبه گنبدی یا تاول در فیلم رنگ خشک ناشی از کاهش چسبندگی به سطح زیرین

دلایل تاول زدن:

 کاهش چسبندگی به دلیل وجود چربی، روغن، زنگ، رطوبت
 حلال محبوس در زیر رنگ
 تاول اسمزی در شرایط غوطهوری
پیشگیری از تاول زدن:
 آماده سازی و اعمال صحیح
 اعمال سیستم پوششی مناسب

سوراخ زدن:

شکل گیری حفره های کوچک در حین اعمال و خشک شدن، به علت حباب های گاز و هوایی که نتوانسته قبل از
تشکیل فیلم خارج شود.

دلایل سوراخ زدن:

 حبس حلال یا هوا )شایع در زیرآیندهای متخلخل مانند پرایمرهای غنی از روی(
 اعمال غلط اسپری
 اختلاط نامناسب

پیشگیری سوراخ زدن:

 استفاده از تکنیکهای اعمال صحیح )فاصله مناسب اسپری از سطح(
 اختلاط حلال مناسب
 شرایط محیطی مناسب

ترک خوردگی :

پوشش رنگ با ترک های آشکاری که ممکن است تا زیرآیند نفوذ کند، دیده میشود.ترکها در اندازه های مختلف ریز
و عمیق وجود دارند .

دلایل ترک خوردگی:

 ضخامت بالای فیلم رنگ
 عدم انعطافپذیری پوشش
 جذب و واجذبی رطوبت
 تحرک سطح 

پیشگیری از ترک خوردگی:

 استفاده از سیستمهای پوششی انعطافپذیر
 اعمال رنگ با ضخامت مناسب
 اعمال صحیح )تکنیک های اعمال( 

عیوب ظاهری رنگ: 

1 .چروک شدن

گسترش چروکهای کوچک در فیلم رنگ که با الگویی اصطلاحا مشابه پنجه کلاغ رخ میدهد .

دلایل چروک شدن:

به علت خشک شدن سریع سطح برای تشکیل یک پوسته است،که سپس چروکیدگی به علت تبخیر تدریجی حلال
از زیرلایه نرم رنگ اتفاق میافتد .

پیشگیری از چروکشدن:

 از پوشش ها و مشخصات فنی صحیح استفاده شود .
 اختلاط صحیح

 رعایت زمان بازپوشانی
 اعمال درست پوشش ها

2 .رنگ تراوی:

لکه دار شدن فیلم رنگ با نفوذ یک ماده رنگی قابل حل از رنگ زیرلایه، که نتیجه آن دگررنگی یا لکه دار شدن لایه
نهایی است. هنگام بازپوشانی رنگهای قیر یا پایه تار این عیب بیشتر دیده میشود .

برای دیدن پاشش رنگ  کلیک کنید .

دلایل رنگ تراوی:

 حل شدگی مجدد کلی یا جزئی لایه زیرین
 وجود حلال قویتر در لایه رویی

پیشگیری از رنگ تراوی:

 استفاده از پوشش ها و مشخصات فنی صحیح
 استفاده از سیلر مناسب
 استفاده از مواد سازگار

3 .گچی شدن: 

لایه ای ترد و پودری روی سطح فیلم رنگ که میتواند همراه با تغییر در فام یا رنگ پریدگی نیز باشد. گچی شدن یک خصلت شناخته
شده در رنگ های مشخص برای مثال رنگ های اپوکسی است .

دلایل گچیشدن:

تجزیه پذیری بایندر رنگ در معرض نور خوشید

پیشگیری از گچیشدن:

لایه نهایی مناسب با مقاومت بالا در مقابل گچیشدن و مقاومت در برابر اشعه فرا بنقش نور خورشید

عیوب ناشی از اعمال رنگ:

1 .سینه دادن و شره کردن

سینه دادن

حرکتی که فیلم رنگ در فاصله زمانی بین استعمال و خشک شدن رنگ از خود بروز میدهد.در این حالت
رنگ به شکل موجی به طرف پایین حرکت مینماید و در نتیجه قشر ناصافی بر روی سطح رنگ مشاهده
میشود .

شره کردن

حرکت قشر رنگ به طرف پایین به صورت خطی که به آن اشک رنگ نیز میگویند.

دلایل شره کردن:

 آلوده بودن تشتک هوا و کلگی سیال
 رها نکردن ماشه در زمان مناسب
 زاویه نامناسب گان نسبت به سطح
 پاشش با ضخامت بالای رنگ
 بیش از حد رقیق کردن رنگ
 خشک نبودن لایه زیرین
 تبخیر نامناسب حلال

پیشگیری از شره کردن:

 تمیز کردن تشتک هوا و کلگی سیال
 تنظیم فاصله گان)حدودا 25 سانتی متر(
 پرهیز از نگه داشتن ممتد ماشه
 تنظیم زاویه اعمال بین 30 تا 45 درجه
 اضافه کردن تینر به مقدار کافی

2 .پوست پرتقالی شدن:

ظاهری آبله دار به صورت یکنواخت، در برخی از فیلم های رنگ اسپری شده که سطح فیلم رنگ مشابه پوست پرتقال
است .

دلایل پوست پرتقالی شدن:

 عدم موفقیت فیلم در جریان یافتن و ایجاد سطحی یکنواخت
 تکنیک های ضعیف اعمال
 اختلاط اشتباه حلال

پیشگیری از پوست پرتقالی شدن:

استفاده از تکنیک های اعمال صحیح

 استفاده از محصولات طراحی شده مناسب

3 .اسپری خشک:

لایه ای زبر و ناهموار روی سطح فیلم خشک که ذرات به اندازه کافی در هم جریان نیافتهاند و در نتیجه سطح زبری بوجود
آمده که عموما چسبندگی ضعیفی دارد .

دلایل اسپری خشک:

 تکنیک غلط اسپری و اعمال
 استفاده از رنگهای سریع خشک شونده و اعمال در دمای بالا

پیشگیری

 استفاده از تجهیزات و تکنیک های اعمال صحیح
 استفاده از حلال یا مخلوطی از حلال با خشک شوندگی آرام
 تبعیت از روند پیشنهادی اعمال

 

شرکت پایا پلیمر پارس